TNN UNICEF เผย 10 จังหวัดในไทย เผชิญวิกฤตสภาพอากาศมากที่สุด

TNN

Earth

UNICEF เผย 10 จังหวัดในไทย เผชิญวิกฤตสภาพอากาศมากที่สุด

UNICEF เผย 10 จังหวัดในไทย เผชิญวิกฤตสภาพอากาศมากที่สุด

“ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกมากมาย และในอนาคตจะยิ่งรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดความกังวลต่อรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต เสี่ยงที่จะเจอผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศรุนแรง”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ชี้ว่า เด็กไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยเรียงลำดับจังหวัด 10 อันดับแรกที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2578 ส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคอีสานและภาคใต้ อันดับ 1 คือ อุบลราชธานี ตามด้วยนครราชสีมา ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช นราธิวาส สุรินทร์ สงขลา บุรีรัมย์ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี คนในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสูง เพราะสาเหตุหนึ่งคือภาคอีสานและภาคใต้เป็นพื้นที่ที่พายุเคลื่อนผ่านมากที่สุดด้วย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกในประเทศไทยที่สำรวจผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่มีต่อเด็กโดยเฉพาะ โดยความเสี่ยงก็จะมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง คลื่นความร้อน พายุและน้ำท่วม ที่อาจทำให้น้ำที่ใช้ปนเปื้อน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และความไม่มั่นคงทางอาหาร เป็นอันตรายต่อสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก และกระทบต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ทำให้เด็ก ๆ เสี่ยงที่จะไม่สบาย ขาดเรียน หรือเข้าไม่ถึงบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นจึงต้องมีการจัดลำดับความเสี่ยงในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก UNICEF อีกฉบับเผยว่า ในปี 2563 กว่าร้อยละ 75 ของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทย (10.3 ล้านคน) คลื่นความร้อนสูง และภายในปี 2583 เด็กเกือบทุกคนในประเทศจะประสบกับคลื่นความร้อนสูงบ่อยขึ้นและนานขึ้น ถ้าไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจัง จากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้หลายภาคส่วนต้องเร่งปรับตัว และวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง