TNN online 4 ปัจจัยที่ทำให้โลกก้าวสู่ภาวะโลกเดือด

TNN ONLINE

Earth

4 ปัจจัยที่ทำให้โลกก้าวสู่ภาวะโลกเดือด

4 ปัจจัยที่ทำให้โลกก้าวสู่ภาวะโลกเดือด

หลังจากที่ UN ได้ออกมาเตือนว่าภาวะโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้ว และกำลังย่างก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือด ซึ่งปีที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงกว่าอดีต 1,000-10,000 ปี

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตให้ข้อมูลว่า มี 4 ปัจจัยที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นเรื่อยๆ 1) จากการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.2 องศาฯ 2) ปรากฎการณ์ El Nino ที่รุนแรง ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 0.2-0.3 องศาฯ 3) เป็นช่วงเวลาการปลดปล่อยพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.05 องศาฯ และ 4) การระเบิดของภูเขาไฟฮังกาตองกา ในประเทศตองกาที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.035 องศาฯ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรายงานว่า เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนที่โลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ เกิดคลื่นความร้อนขึ้นหลายพื้นที่ทั่วโลก เช่นที่ ญี่ปุ่นซึ่งมีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะถูกล้อมด้วยระบบความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้อากาศร้อนต่อเนื่อง สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นพยากรณ์ว่า อากาศจะร้อนยาวนานเพราะภาวะโลกร้อน ประกอบกับเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ ที่ทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกมีอุณหภูมิเหนือผิวน้ำสูงขึ้น ขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วตอนกลางของกรุงโตเกียวมีอากาศร้อนจัด 13 วัน ทำสถิติใหม่ตั้งแต่มีการบันทึกมา แนวโน้มวิกฤตสภาพอากาศจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงออกมาเตือนและให้หลายประเทศพยายามให้ความสำคัญกับมาตรการการปรับตัว เนื่องจากผลกระทบได้เกิดขึ้นแล้ว และจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง