TNN online พยากรณ์สภาพอากาศ​ ‘ฤดูหนาว 2565’ ครบทุกภาค เช็กเลยที่นี่

TNN ONLINE

Earth

พยากรณ์สภาพอากาศ​ ‘ฤดูหนาว 2565’ ครบทุกภาค เช็กเลยที่นี่

พยากรณ์สภาพอากาศ​ ‘ฤดูหนาว 2565’ ครบทุกภาค เช็กเลยที่นี่

กรมอุตุฯ ออกประกาศ พยากรณ์สภาพอากาศ​ ‘ฤดูหนาว 2565’ ครบทุกภาค คาดปีนี้ลมหนาวมาช้าแต่เย็นกว่าปี 2564

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วง ฤดูหนาว 2565 ของประเทศไทย ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566


ฤดูหนาวปี 2565 ของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า


- บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ จะเริ่มต้น ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะช้ากว่า ค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2566

- อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 - 21 องศาเซลเซียส  ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส ) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 องศาเซลเซียส ) ส่าหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 8 - 9 องศาเซลเซียส  ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 - 18 องศาเซลเซียส  และปริมณฑล 15 - 16 องศาเซลเซียส 

-  ช่วงเวลาที่จ ะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแตช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2566 

-  ส่าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง 

-  ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับ

มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะท่าให้ เกิดสภาวะนำ้ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรง เป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 

- เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3-4 เมตร ลักษณะอากาศทั่วไป


ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)


ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบ ทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางแห่งทาง ตอนบนของภาค โดยจะมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกด อากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยจะมีก่าลังอ่อนถึงปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทย

จากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สาหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ใน บางช่วง ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางช่วงส่วนมากทาง ตอนบนของภาค 

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยจะมีกาลังแรง เป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และกาลังแรงเป็นระยะๆ

ส่วนในระยะต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อน หลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นใน ตอนเช้าทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกาลังอ่อนลง

ภาคใต้

ตั้งแตช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัด ชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะ น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่งในบางแห่ง สาหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกาลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่น สูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 

เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีกาลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีมีหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้

จากนั้นจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมี กาลังอ่อนลง และจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


รายละเอียดตามภาคต่างๆในฤดูหนาวปี 2565


ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งใน บางวันทางตอนบนของภาค และมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ และอาจมี ลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นมากขึ้น โดยมีอากาศหนาวเย็น เกือบทั่วไป สาหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้าค้างแข็งขึ้นได้ ในบางช่วง

ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝน บางแห่งในบางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ โดยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และจะมีอากาศร้อน หลายพื้นที่ในตอนกลางวัน


ภาคกลางและภาคตะวันออก

ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมี หมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ ในบางช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง

ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีฝน บางแห่งในบางวัน โดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่สาหรับทางตอนบน ของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า


ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัด ชุมพร ลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่ง จะ ก่อให้เกิดสภาวะน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกาลังแรง จะมี คลื่นสูง 2- 4 เมตรในบางช่วง

ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะลดลง เว้นแต่ทางตอนล่างของภาค ยังคงมีฝน ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน


ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีฝน หนักบางแห่ง สาหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยมีฝนร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่


กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่

ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับจะมีหมอกหนาในบางช่วง

ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น และมีฝนในบางวัน โดยจะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีอากาศร้อนในฃ


ข้อควรระวัง

1. ในช่วงปลายเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีน้าเหนือไหลบ่าลงมา และในบางช่วงจะมีน้าทะเลหนุนสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าล้น ตลิ่งได้ในบางพื้นที่
 2. ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดน้าค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นใน หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ ยวดยานพาหนะไว้ด้วย

3. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทย ตอนบนซึ่งจะทาให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่


ข้อมูลจาก :  กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก  :  AFP

ข่าวแนะนำ