TNN online กทม. ประกาศล่าสุด 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็น "พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม"

TNN ONLINE

Earth

กทม. ประกาศล่าสุด 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็น "พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม"

กทม. ประกาศล่าสุด 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็น พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศให้ 6 แขวงในพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หลังน้ำท่วงขังมาตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพของประชาชน

ประกาศ 6 แขวง เขตลาดกระบังเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยสาระสำคัญของประกาศระบุว่า ด้วยได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เขตลาดกระบัง ได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่ 8 กันยายน 2566 เป็นต้นมา 


กทม. ประกาศล่าสุด 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็น พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม


ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ปัญหาการจราจร สร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน การประกอบอาชีพ  และการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก ตลอดจนพื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณะของประชาชน ได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 6 แขวง ได้แก่ / แขวงลาดกระบัง /  แขวงคลองสามประเวศ / แขวงคลองสองต้นนุ่น /แขวงลำปลาทิว /แขวงทับยาว / แขวงขุมทอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550


กทม. ประกาศล่าสุด 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็น พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม


ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2664 - 2570  ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนเป็นต้นไป กทม. ประกาศล่าสุด 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็น พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม

ภาพ TNN Online 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง