TNN online เช็กเลย! สตช.แพร่ประกาศกำหนดค่าปรับทำผิดกฏจราจรสูงสุด 1 พันบาท

TNN ONLINE

อาชญากรรม

เช็กเลย! สตช.แพร่ประกาศกำหนดค่าปรับทำผิดกฏจราจรสูงสุด 1 พันบาท

เช็กเลย! สตช.แพร่ประกาศกำหนดค่าปรับทำผิดกฏจราจรสูงสุด 1 พันบาท

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ สตช. กำหนดค่าปรับตามพรบ.จราจรทางบก 200-1,000 บาท

วันนี้( 26 ส.ค. 63 )เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ระบุว่า


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563"


ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน


โดยประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค.2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้


 สำหรับ ค่าปรับตามพ.ร.บ.จราจร อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท สามารถเช็กได้เลยตามรายละเอียดที่นี่ คลิก  


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline