TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มช่องทางยื่นคำร้อง รับเงินเยียวยาฉีดวัคซีนโควิดพลาด ภายใน 2 ปี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มช่องทางยื่นคำร้อง รับเงินเยียวยาฉีดวัคซีนโควิดพลาด ภายใน 2 ปี

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มช่องทางยื่นคำร้อง รับเงินเยียวยาฉีดวัคซีนโควิดพลาด ภายใน 2 ปี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเพิ่มช่องทางยื่นคำร้อง รับค่าเยียวยาความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผิดพลาด เปิดช่องยื่นคำร้องผ่านองค์กรผู้บริโภคได้ภายใน 2 ปี

วันนี้ (3 ธ.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (14) มาตรา 31 และมาตรา 36 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบข้อ 3.2 แห่งประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 6 ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ

มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่หน่วยบริการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หรือองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสำนักงาน สภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย"

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง