TNN online เคาะแนวทางฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีด-ฉีดชนิดอื่นมาแล้ว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เคาะแนวทางฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีด-ฉีดชนิดอื่นมาแล้ว

เคาะแนวทางฉีด วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีด-ฉีดชนิดอื่นมาแล้ว

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยแนวทางฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน-ฉีดชนิดอื่นๆ มาแล้ว

วันนี้ (25พ.ย.64) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบกันไปด้วย เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่เหมาะสมกับคนไทย

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันชัดเจนในหัวข้อที่ข้อมูลวิชาการสนับสนุน และในบางหัวข้อก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสรุปในภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถแนะนำออกมาเป็นแนวทางดังนี้

1. กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือ อาจมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

2. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 1 เข็ม

3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม

4. กลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น หญิงตั้งครรภ์ คนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

5. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว

1. สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน แบ่งเป็นอายุ 12 ปีขึ้นไป,หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ,ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 1 เดือนขึ้นไป รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่างกัน 28-42 วัน

2. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1 เข็ม แบ่งเป็น ชนิดเชื้อตาย Sinovac หรือ Sinopharm รับวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่าง 28-42 วัน, ชนิด viral vector 1 เข็ม/AstraZeneca รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห์ และ วัคซีน mRNA ชนิดอื่นเพียง 1 เข็ม/Pfizer รับวัคซีนโมเดอร์นา ห่างจากเข็มแรก 3-6 สัปดาห์

3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม แบ่งเป็น ชนิดเชื้อตาย/Sinovac/Sinopharm รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3 ห่างจากเข็มสอง 1-3 เดือน, ชนิด viral vector ครบ 2 เข็ม/AstraZeneca รับวัคซีนโมเดอร์นาห่างจากเข็มสอง 6 เดือน, รับวัคซีนแบบผสมครบ 2 เข็ม รับวัคซีนโมเดอร์นา ห่างจากเข็มสอง 3-6 เดือน และ รับวัคซีน mRNA ชนิดอื่นครบ 2 เข็ม/Pfizer รับวัคซีนโมเดอร์นาห่างจากเข็มสอง 6 เดือน

4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และเข็ม 3 กระตุ้นแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ปรึกษาถึงความจำเป็นกับโรงพยาบาล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง