TNN online (คลิป) นร.สังกัด กทม. “ยอมฉีด” ผลสำรวจ 88.21 % ให้ฉีดไฟเซอร์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) นร.สังกัด กทม. “ยอมฉีด” ผลสำรวจ 88.21 % ให้ฉีดไฟเซอร์

(คลิป) นร.สังกัด กทม. “ยอมฉีด” ผลสำรวจ 88.21 % ให้ฉีดไฟเซอร์

นร.สังกัด กทม. “ยอมฉีด” ผลสำรวจ 88.21 % ให้ฉีดไฟเซอร์

ผลสำรวจความต้องการวัคซีนไฟเซอร์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำรวจนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 109 โรงเรียน และรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่ามีนักเรียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีทั้งสิ้น 33,047 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 ของนักเรียนทั้งหมดข่าวแนะนำ