TNN online เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี ทั้งลงทะเบียนและ walk in มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี ทั้งลงทะเบียนและ walk in มีที่ไหนบ้าง

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี ทั้งลงทะเบียนและ walk in มีที่ไหนบ้าง

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ฟรี ทั้งรูปแบบการลงทะเบียน และ walk in มีที่ไหนบ้าง

ภาพจากTNN ONLINE

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แบบ walk in เฉพาะผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น จำนวน 500 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2564

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 18 ปี นับถึงวันฉีดวัคซีน

3. ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง : บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ฟรีแบบ walk in มีที่ไหนบ้าง


เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ดเปิด walk-in ให้กับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 เปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (*จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น*)

สำหรับกลุ่ม :

1. ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

2. ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

3. ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)

4. ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

คุณสมบัติ :

อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

หมายเหตุ :

บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานที่จะนำพนักงานเข้าฉีดมากกว่า 10 คนขึ้นไป โปรดติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โทร. 08 27028650 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

- ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

- หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2

- หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3

- หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

https://www.facebook.com/242986379083340/posts/4212812525434019/?d=n

โปรดทยอยมารับบริการ ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลฯ จะจัดหาเพิ่มเติมหากประชาชนมีความประสงค์จำนวนมาก

‼️ สอบถามเพิ่มเติม โทร.029609704-14 ต่อ 604 ในวันและเวลาราชการ

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ฟรีแบบ walk in มีที่ไหนบ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

เปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” วันที่ 22-24 กันยายน 2564 จำนวน 2,750 ราย

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-345949 ต่อ 105 หรือ 083-4612998

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี ทั้งลงทะเบียนและ walk in มีที่ไหนบ้าง

ข่าวแนะนำ