ผวาคลัสเตอร์ใหญ่! ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิด "ชุมชนไทยใหม่" 14 วัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผวาคลัสเตอร์ใหญ่! ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิด "ชุมชนไทยใหม่" 14 วัน

ผวาคลัสเตอร์ใหญ่! ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิด ชุมชนไทยใหม่ 14 วัน

ผู้ว่าฯภูเก็ต หวั่นคลัสเตอร์ใหม่ สั่งปิด "ชุมชนไทยใหม่" ห้ามเข้า-ออก 14 วัน สกัดโควิด-19

วันนี้( 5 ก.ย.64) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการตรวจเชิงรุกในชุมชนชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และได้นำเข้ารับการกักกันตัว ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - 19 ชุมชน (Community Isolation) ตำบลเกาะแก้ว ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสะปำธรรมาราม ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการควบคุมและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการรวมกลุ่มของบุคคลในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่แพร่ระบาดอย่างรัดกุม นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 52/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 4 กันยายน 2564 คำสั่งที่ 5266 /2564 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดพื้นที่รอบชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

-ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

กำหนดมาตรการควบคุมจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่ง ดังนี้

จุดตรวจคัดกรอง บริเวณทางเข้าชุมชนไทยใหม่ ซอยเกาะแก้ว 6 มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต สถานีตำรวจ ภูธรเมืองภูเก็ต ชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 3 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าวข้างต้น ควบคุมพื้นที่และเส้นทางเข้า - ออก เป็นผลัดตลอด 24 ชั่วโมง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 - 18 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ มีรายงานว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นหาโควิดเชิงรุกภายในชุมชนชาวไทยใหม่ไปแล้วจำนวน 245 คน ด้วยการตรวจ ATK แล้วพบว่าเป็นบวกติดเชื้อโควิดถึง 114 คน จึงได้มีมติให้ปิดชุมชนชาวไทยใหม่ 14 วันดังกล่าว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง