"ยะลา" ประกาศปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก พื้นที่อีก 1 เดือน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"ยะลา" ประกาศปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก พื้นที่อีก 1 เดือน

ยะลา ประกาศปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก พื้นที่อีก 1 เดือน

จังหวัดยะลา ออกประกาศปิดจังหวัด งดเดินทางเข้า-ออก ขยายเวลาออกไปอีก 1 เดือน เริ่ม 1-30 กันยายน นี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาเลขที่ 233/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตราแห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ว่าด้วย มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยงดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา


เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (คปก.ศบค.) กำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคนสแกน CR Code (YALA SAFE ALERT) ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา


ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


ข่าวแนะนำ