เช็กเงื่อนไข! นครปฐม เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเงื่อนไข! นครปฐม เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เช็กเงื่อนไข! นครปฐม เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

นครปฐม เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับ เด็กอายุ 12-18 ปี กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มี 7 เรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ฯ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกาศแจ้งมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน (Pfizer) เฉพาะกลุ่มเป้าหมายกรณีเร่งด่วน สำหรับ เด็กอายุ 12-18 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มี โรค 7 กลุ่มเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ฯ เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อจากโควิด 19 และเกิดอาการป่วยรุนแรงของโรคในอัตราที่สูง จึงกำหนดให้มี

การฉีดวัคซีนกรณีเร่งด่วน ให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวข้างต้นสามารถฉีดวัคซีนได้ ณ จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม

โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้1. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2505)

2. หญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์

3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม โรค ดังนี้

- โรคหัวใจและหลอดเลือด

- โรคไตเรื้อรังระยะ 5

- โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคเบาหวาน

- โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และ โคหอบหืด ที่ควบคุม ได้ไม่ดี

- โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

4. เด็กอายุ 12 - 18 ปี และเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ดังนี้

- โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือมีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ 12-13 ปี หรือมีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป

ในเด็กอายุ 13-15 ปี หรือมีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ 15-18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายไป ในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น)

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

- โรคหัวใจและหลอดเลือด คหลอดเลือดสมอง

- โรคไตวายเรื้อรัง

- โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

- โรคเบาหวาน

- กลุ่ม โรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า หลักฐานสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีน


1. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / ของผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค / ของหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรของเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค

3. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมุดฝากครรภ์ (สีชมพู) เอกสารใบรับรองแพทย์หรือ ประวัติการรักษา

หรือ นำซองยาและยาประจำตัวซึ่งปรากฏชื่อผู้ป่วยและ โรงพยาบาลที่รักษา มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดฉีดวัคซีน

- เฉพาะประชาชนที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเท่านั้น งดฉีดวัคซีนให้กับผู้ติดตามที่ไม่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายของ

ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้บ้านโดยตรงเช็กเงื่อนไข! นครปฐม เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์


เช็กเงื่อนไข! นครปฐม เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง