อภ.ย้ำจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit 8.5 ล้านชุด ตามเงื่อนไข สปสช.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อภ.ย้ำจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit 8.5 ล้านชุด ตามเงื่อนไข สปสช.

อภ.ย้ำจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit 8.5 ล้านชุด ตามเงื่อนไข สปสช.

องค์การเภสัชกรรม ยืนยันการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit 8.5 ล้านชุด เป็นไปตามเนื้อหาและเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด เพื่อให้จัดซื้อได้ทันภายในเดือนสิงหาคมนี้

วันนี้ (15 ส.ค.64) นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ย้ำถึงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. อย่างเร่งด่วน ว่า องค์การเภสัชฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อตามเนื้อหาหลักของเงื่อนไขการประกวดราคา หรือ TOR ที่ สปสช.กำหนดมา เพื่อดำเนินการให้ทันภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่ง TOR ล่าสุดไม่ได้มีการระบุว่าต้องเป็นมาตรฐานองค์กการอนามัยโลก หรือ WHO

ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือของโรงพยาบาลราชวิถีส่งมาให้องค์การเภสัชฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 พร้อมได้แนบหนังสือของ สปสช. ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งแนบTOR ที่ลงนาม โดยประธานคณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาด้วย

หลังจากนั้น องค์การฯได้มีการประสานงานกับ สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อปรับในรายละเอียดบางส่วนของ TOR บางประการ เช่น การกำหนดเวลาส่งมอบที่กระชั้นชิดจากเดิมวันส่งมอบซึ่งระบุเป็นวันที่ 10 สิงหาคม ได้ปรับเป็นส่งมอบภายใน 14 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา รวมถึงประเด็นที่ได้รับการทักท้วงจากผู้ขาย

นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ยังย้ำว่าไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เปิดกว้างในการแข่งขันมากขึ้น และเป็นไปตาม TOR ของ สปสช. และโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากมีผู้ขายมากกว่า 1 ราย และได้เร่งส่ง TOR ให้บริษัททั้ง 24 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทตามประกาศของ อย.ในขณะนั้น กำหนดยื่นเสนอเอกสารและเปิดซองราคาในวันที่ 10 สิงหาคม ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด ชุดละประมาณ 70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ สปสช.ตั้งไว้ ทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้กว่า 400 ล้านบาท


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง