เคลียร์ให้ชัด ข้อกำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ประชาชน-กิจการทำอะไรได้บ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เคลียร์ให้ชัด ข้อกำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ประชาชน-กิจการทำอะไรได้บ้าง

เคลียร์ให้ชัด ข้อกำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ประชาชน-กิจการทำอะไรได้บ้าง

เคลียร์ให้ชัด สรุปข้อกำหนดประชาชนและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ประชาชน-กิจการทำอะไรได้บ้าง

วันนี้ (19ก.ค.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงถึงกรณีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


เคลียร์ให้ชัด สรุปข้อกำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ทำอะไรได้บ้าง

เคลียร์ให้ชัด สรุปข้อกำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ทำอะไรได้บ้าง

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด

3. พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด

4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด

มีผลประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

ประชาชนและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สามารถทำอะไรได้บ้างสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (ประชาชน)

- ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต

- ลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่การเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การพบแพทย์ การรับวัคซีน

- ให้ WFH 100% ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และให้เอกชน WFH เต็มขีดความสามารถ ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข การควบคุมโรค ระบบสาธารณูปโกค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ต้อง DMHTTA ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน "ไทยชนะ " ณ ด่านตรวจหรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ (https:/www.covid-19.in.th)

- จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50 % ของความจุ ของผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท *ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

- ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 5 คน


เคลียร์ให้ชัด สรุปข้อกำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ทำอะไรได้บ้าง


ประชาชนและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สามารถทำอะไรได้บ้างสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (กิจการ)

- ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ห้ามทานในร้าน+ take away เท่านั้น เปิดได้ถึง 20.00 น.

- ห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะแผนก ซูเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์ และพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐ เปิดได้ถึง 20.00 น.

- โรงแรม เปิดได้ปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

- ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ปิดตั้งแต่ 20.00-04.00 น.

-โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา เรียนผ่านระบบทางไกล งดใช้อาคารในการเรียนแบบ ON-SITE

- กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็น+ต้องดำเนินการตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสาร คมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

เคลียร์ให้ชัด สรุปข้อกำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ทำอะไรได้บ้างข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง