เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยา ม.33 จากประกันสังคม โอนงวดแรกวันไหนเช็กที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยา ม.33 จากประกันสังคม โอนงวดแรกวันไหนเช็กที่นี่

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยา ม.33 จากประกันสังคม โอนงวดแรกวันไหนเช็กที่นี่

เปิดไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด วงเงินรวม 2,519.38 ล้านบาท

จากกรณี ที่ ครม.เห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด กรอบวงเงินจำนวน 2,519.38 ล้านบาท


การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ นายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 จะครอบคลุมกิจการ 4 ประเภท ได้แก่


1.กิจการก่อสร้าง

2.กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4.กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบในส่วนของ 6 พื้นที่สีแดงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จะมีการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ประกอบไปด้วย1.กรุงเทพมหานคร

2.นครปฐม

3.นนทบุรี

4.ปทุมธานี

5.สมุทรปราการ

6.สมุทรสาครหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์การเยียวยาจากโครงการฯ มีดังนี้


1) นายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ราย โดยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง


2) ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท


สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยานั้น


- กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

- กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด


*****โดยเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง*****สำหรับช่องทางการลงทะเบียนรับเงินกรณีตกงาน แบบออนไลน์ ทำได้ดังนี้


1. ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ

ให้ลงทะเบียนที่ ( https://empui.doe.go.th/auth/index )

2. เฉพาะกรณีว่างงานเลิกจ้างจากเหตุโควิด 19 ให้ลงทะเบียนที่

( https://www.sso.go.th )

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง