เปิดวิธียื่นคำร้องรับความช่วยเหลือ เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธียื่นคำร้องรับความช่วยเหลือ เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด

เปิดวิธียื่นคำร้องรับความช่วยเหลือ เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด

เช็กขั้นตอนได้ที่นี่! เปิดวิธียื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด-19

วันนี้ (12มิ.ย.64) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ วิธียื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด-19

กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับวัคซีนโควิด-19 ทุกคนทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

1.ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท

2.กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือผู้ดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้

ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

1.ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

กระบวนการพิจารณา

1.ยื่นคำร้อง

2.คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ สปสช.พิจารณาคำร้อง

3.ลงมติเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ จำนวนเท่าใด

4.ในกรณีจ่าย สปสช.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากคณะอนุกรรมการฯ มีมติ

อัตราการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น

1.เสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท

2.เสียอวัยวะ / พิการ ไม่เกิน 2.4 แสน

3.บาดเจ็บ / บาดเจ็บต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท

สถานยื่นคำร้อง

1.โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (13 เขตทั่วประเทศ)

เอกสารประกอบคำร้อง

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการกรณีที่เสียชีวิต

3.ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน


เปิดวิธียื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง