"ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 1 ล้านโดสเตรียมเข้าไทย ดีเดย์ฉีด 25 มิ.ย.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 1 ล้านโดสเตรียมเข้าไทย ดีเดย์ฉีด 25 มิ.ย.นี้

ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1 ล้านโดสเตรียมเข้าไทย ดีเดย์ฉีด 25 มิ.ย.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม" 14 มิ.ย. เผยล็อตแรก 1 ล้านโดส​เข้าไทย 20 มิ.ย. ดีเดย์เริ่มฉีด 25 มิ.ย.นี้

วันนี้( 11 มิ.ย.64) ที่อาคารสโมสร อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พลอากาศตรี นพ. สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน จะเปิดให้องค์กร หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยฯ จากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ พออนุมัติระบบจะส่งอีเมล์ให้หน่วยงานว่าได้จำนวนวัคซีนเท่าไหร่ และทำสัญญาพร้อมชำระเงินกับราชวิทยาลัยฯ ซึ่งสถานพยาบาลที่ฉีดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด ยืนยันการส่งวัคซีนจะไม่มีปัญหา โดยทางสถานพยาบาลแต่ละแห่งที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน จะต้องเตรียมเข็มฉีดยาสำหรับการฉีด

วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1 ล้านโดส จะถึงไทยประมาณวันที่ 20 มิ.ย.นี้ และจะใช้เวลาในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆประมาณ 2 วัน จากนั้นถึงจะแจกจ่ายวัคซีนไปยังหน่วยงาน องค์กร สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีด ประมาณ วันที่ 23-24 มิ.ย.นี้ และ จะเริ่มฉีดวัคซีนดีเดย์ วันที่ 25 มิ.ย.นี้ หลังจากนี้วัคซีนซิโนฟาร์มจะทยอยเข้าไทยต่อเนื่องทุก 10 วัน

โดยราคาของวัคซีนจะมีราคา 888 บาทต่อเข็ม ซึ่งร่วมค่าประกันความเสี่ยงทั้งหมด การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจะทำการฉีด 2 เข็ม ซึ่งทางหน่วยงานองค์กรที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยประชาชนผู้รับวัคซีนไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย ซึ่งระยะที่ 1 วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน

นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการรพ.จุฬาภรณ์ฯ ระบุว่า ข้อกำหนดสำหรับสถานพยาบาล ในการให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มจะไม่ยุ่งยาก ที่สำคัญ คือ ต้องเป็นรพ.ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีสถานที่ระบบการดูแลการฉีดวัคซีน มีการเก็บวัคซีน ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา

โดยราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งให้ขั้นต่ำ 100 โดส ต่อ 1 จุด ส่งให้ทุกวันเพื่อลดภาระในการเก็บสต็อก ส่วนต่างจังหวัดไม่เกิน 2 วัน โรงพยาบาลต้องเตรียมตู้ที่เก็บรักษาวัคซีนหากเหลือในแต่ละวัน มีระบบการรายงานข้อมูล ส่งรายชื่อผู้รับวัคซีนเข้ามายังถังข้อมูลกลางก่อน เมื่อฉีดแล้วจะต้องตัดชื่อผู้รับออกจากถังข้อมูลกลาง รวมถึงการรายงานผลข้างเคียงวัคซีนตามนโยบาย พยายามจะไม่มีข้อจำกัดในจำนวนวัคซีนที่จะจัดสรรให้หน่วยงานองค์กร โดยกรรมการจะมีการพิจารณากันก่อน

ซิโนฟาร์ม  ล็อตแรก 1 ล้านโดสเตรียมเข้าไทย ดีเดย์ฉีด 25 มิ.ย.นี้

ขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น)

1. องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารนิติบุคคลประกอบการยื่นแจ้งความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์

-หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ: สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควต้าต่อไป

2. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควต้าการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

3. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

4. องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง

5. องค์กรและหน่วยงาน อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

(การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนก่อนฉีดสำหรับองค์กรและหน่วยงาน)

- เตรียมไฟล์รายชื่อผู้รับวัคซีนตาม Format ที่ได้รับแจ้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- อัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในบัญชีของบริษัท

6. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด

(วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน)

-สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีนโดยใส่รหัสบัตรประชาชนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

-สถานพยาบาลสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน

ซิโนฟาร์ม  ล็อตแรก 1 ล้านโดสเตรียมเข้าไทย ดีเดย์ฉีด 25 มิ.ย.นี้


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง