บุรีรัมย์ก็มา! โชว์ตัวเลขจองฉีดวัคซีน 2.1 แสนคน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

บุรีรัมย์ก็มา! โชว์ตัวเลขจองฉีดวัคซีน 2.1 แสนคน

บุรีรัมย์ก็มา! โชว์ตัวเลขจองฉีดวัคซีน 2.1 แสนคน

บุรีรัมย์โชว์ตัวเลขผู้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 2.1 แสนคน ระบุใช้วิธีอสม.เคาะประตูบ้าน

วันนี้ ( 12 พ.ค. 64 )จากกรณีที่เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” สรุปข้อมูลการเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 77 จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีผู้จองวัคซีนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 516,282 คน ขณะที่ต่างจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 มากที่สุด ได้แก่ ลำปาง 223,976 คน


รายงานข่าวจากจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทำการประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด-19

บุรีรัมย์ก็มา! โชว์ตัวเลขจองฉีดวัคซีน 2.1 แสนคน

โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีช่องทางการดำเนินงาน ได้แก่


1. ต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัย โดยกระบวนการ อสม.เคาะประตูบ้าน

2. ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC

3. แสดงความจำนงผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

บุรีรัมย์ก็มา! โชว์ตัวเลขจองฉีดวัคซีน 2.1 แสนคน

สำหรับระบบที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการลงทะเบียนและการให้บริการวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้ อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการที่เป็นจริง แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะนำเข้าในฐานข้อมูลระบบ BURIRAM IC เพื่อจัดกลุ่มให้บริการตามนโยบาย ลดติดเชื้อลดตายในกลุ่มเสี่ยงให้เหมาะสมกับการป้องกันการระบาดและเสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ หลังดำเนินการได้มีประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC ณ วันที่ 11 พฤษภาคม แล้วทั้งสิ้น 360,174 ราย ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลนำเข้าระบบ MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดบุรีรัมย์ในลำดับถัดไป

บุรีรัมย์ก็มา! โชว์ตัวเลขจองฉีดวัคซีน 2.1 แสนคน

จึงขอให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด-19 ตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม ต่อไป


อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานว่ามีข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC แล้วทั้งสิ้น 355,287 ราย โดยแสดงความจำนงต้องการรับวัคซีนเบื้องต้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม จำนวน 214,970 ราย


ส่วนตัวเลขสรุปข้อมูลการเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง จากเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ลงทะเบียน 4,083 คน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง