ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลื่อนรายงานตัวทหารเกณฑ์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลื่อนรายงานตัวทหารเกณฑ์

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลื่อนรายงานตัวทหารเกณฑ์

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลื่อนรายงานตัวทหารเกณฑ์ ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 21) ว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 นั้น


โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการที่จะเข้าประจำการและรับการฝึกทหารใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการฝึกทหารใหม่มีลักษณะของการที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้ชิดซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินนี้มิให้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2479 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการและทหารกองเกินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้การงดเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการเพื่อมิให้ มีการรวมกลุ่มกัน โดยให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดของนายอำเภอซึ่งกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวที่อำเภอตามภูมิลำเนาทหารเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 พ.ค.2564 และในวันที่ 3 พ.ค.2564 และทหารกองเกินที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษประจำปี 2564 (ผนวก ข) ซึ่งกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 พ.ค.2564 แล้วแต่กรณีงดการเดินทางเพื่อรายงานตัวในวันดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาตามนัด


สำหรับวันเวลาในการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการที่ได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหารของนายอำเภอ และทหารกองประจำการที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ


โดยวิธีร้องขอกำหนดใหม่ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหาร กองประจำการในวันที่ 1 ก.ค.2564 หรือให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยแจ้งให้นายอำเภอออกหมายนัดใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ส่วนทหารกองประจำการที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอให้เป็นไปตามประกําศของกองทัพบกทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง