กทม.ยืนยันแล้ว! ไม่สวมหน้ากากขับรถ ถือว่ามีความผิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.ยืนยันแล้ว! ไม่สวมหน้ากากขับรถ ถือว่ามีความผิด

กทม.ยืนยันแล้ว! ไม่สวมหน้ากากขับรถ ถือว่ามีความผิด

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศ ยืนยัน! ขับรถนั่งมากกว่า 1 คนต้องสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศ กำหนดมาตรการควบคุมที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนสําหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดําเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 (1) (7) และมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ7 (1) และข้อ 11 แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้


1. ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พํานัก

2 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท


ล่าสุด กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งเพิ่มเติมระบุว่า หากมีคนนั่งในรถมากกว่า 1 คน ต้องใส่หน้ากากอนามัยหากฝ่าฝืนปรับสูงสุด 20,000 บาท
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง