เริ่มพรุ่งนี้! ชาวกทม.ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มพรุ่งนี้! ชาวกทม.ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่น

เริ่มพรุ่งนี้! ชาวกทม.ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เซ็นลงนามประกาศให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พํานัก ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

วันนี้ (25 เม.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เซ็นคำสั่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พํานัก โดยมีรายละเอียด ระบุว่า

ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 นั้น

เนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจํานวนอย่างต่อเนื่อง สมควรกําหนดมาตรการควบคุมที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนสําหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดําเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 (1) (7) และมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ7 (1) และข้อ 11 แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พํานัก

2 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

ฉบับเต็ม! ประกาศ กทม.ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย เริ่ม 26 เม.ย.64


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง