เชียงใหม่ประกาศล็อกพื้นที่เสี่ยงห้ามเดินทางเข้า-งดกิจกรรมคนหมู่มาก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เชียงใหม่ประกาศล็อกพื้นที่เสี่ยงห้ามเดินทางเข้า-งดกิจกรรมคนหมู่มาก

เชียงใหม่ประกาศล็อกพื้นที่เสี่ยงห้ามเดินทางเข้า-งดกิจกรรมคนหมู่มาก

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ประกาศมาตรการคุมโควิดงดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง-ห้ามคนหมู่มากรวมตัวทำกิจกรรม

วันนี้ ( 15 เม.. 64 )คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยประกาศ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 โดยระบุว่า


1. ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็น


2. งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน อสม. หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ (ศปก.)


3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด


4. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศหรือมีคำสั่งใหถือปฏิบัติทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เม.. 2564

เชียงใหม่ประกาศล็อกพื้นที่เสี่ยงห้ามเดินทางเข้า-งดกิจกรรมคนหมู่มาก

เชียงใหม่ประกาศล็อกพื้นที่เสี่ยงห้ามเดินทางเข้า-งดกิจกรรมคนหมู่มาก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง