ราชกิจจาฯ ประกาศปิด "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด" 41 จังหวัด ป้องกันโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศปิด "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด" 41 จังหวัด ป้องกันโควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศปิด ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด 41 จังหวัด ป้องกันโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศปิด "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด" 41 จังหวัด 14 วัน สกัดโควิด ไฟเขียวอำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตักเตือน ห้ามปราม กิจกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อได้

วันนี้ (10 เม.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19 ) ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีสาระสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ 3 ข้อ

อาทิ การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณา สั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้วและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนตามบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดนี้โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน โดยบัญชีแนบท้ายมีจำนวน 41 จังหวัดที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน

ส่วนสถานบริการซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในเขตพื้นที่นั้น

ราชกิจจาฯ ประกาศปิด ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด 41 จังหวัด สกัดโควิด

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง