TNN online "โมเดอร์นา" ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดฉีดตั้งแต่เข็ม 1-5 Walk in มาได้เลย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"โมเดอร์นา" ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดฉีดตั้งแต่เข็ม 1-5 Walk in มาได้เลย

โมเดอร์นา ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดฉีดตั้งแต่เข็ม 1-5 Walk in มาได้เลย

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี ตั้งแต่เข็ม1-5 ใครอยากฉีดวัคซีน Walk in มาได้เลย

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา มาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง จึงเปิดให้บริการเข็มต่างๆ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  แบบ walk in ดังนี้ 

สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี (คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว) ดังนี้

เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา (ไม่มีบริการนัดเข็ม 2)

ตั้งแต่ เข็มที่ 2 ขึ้นไป วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า

(เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน

เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน

เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน)

เวลา 9.00 - 15.00 น.

เข้ารับบริการประตู 2

เตรียมปากกาพกพาบัตรประชาชน/วัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4,5,6 วัคซีนไฟเซอร์ผ่านเครือข่ายมือถือแล้ว

สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส / กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส / ชั้นผิวหนัง

3. วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ทางศูนย์ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

โมเดอร์นา ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดฉีดตั้งแต่เข็ม 1-5 Walk in มาได้เลย

 
ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ