TNN online "ลองโควิด" กทม.พร้อมเปิดคลินิก ครอบคลุม 9 โรงพยาบาล มีที่ไหนบ้างเช็กเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"ลองโควิด" กทม.พร้อมเปิดคลินิก ครอบคลุม 9 โรงพยาบาล มีที่ไหนบ้างเช็กเลย!

ลองโควิด กทม.พร้อมเปิดคลินิก ครอบคลุม 9 โรงพยาบาล มีที่ไหนบ้างเช็กเลย!

กทม.เตรียมพร้อมเปิดคลินิก "ลองโควิด Long COVID" ติดตามอาการแบบ One Stop Service สำหรับผู้มีอาการผิดปกติหลังจากหายติดเชื้อโควิด ครอบคลุม 9 โรงพยาบาล ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

วันนี้( 5 ส.ค.65)  นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อโควิดแตกต่างกัน อีกทั้ง ปัญหาด้านการหายใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในภาวะลองโควิด โดยอาจมีการเกิดแผลเป็น พังผืดในเนื้อปอด ได้กว่าครึ่งของกลุ่มที่มีอาการมากหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่เร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถทำให้อาการดังกล่าวหายไปและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น จึงเตรียมเปิดคลินิก Long COVID ในโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ดังนี้


ทุกวันจันทร์ 

เวลา 13.00-16.0 น. ณ ARI Clinic โรงพยาบาลตากสิน 


ทุกวันอังคาร 

เวลา 08.00-12.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร , ณ คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสิรินธร 


ทุกวันพุธ 

เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ARI Clinic โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  , ณ คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน


ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

ณ คลินิกประกันสุขภาพ โรงพยาบาลกลาง

ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ 

ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์


เพื่อรองรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลัน แต่ยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยง่าย อ่อนแรง ไอ เจ็บแน่นหน้าอก และอ่อนเพลียเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อส่วนหนึ่ง ยังคงรู้สึกว่าร่างกายยังผิดปกติโดยอาการเรื้อรังที่หลงเหลืออยู่นี้ เรียกว่า ลองโควิด ("Long COVID-19" หรือ "Post COVID-19 Syndrome") ซึ่งจะครอบคลุมการให้คําปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น รวมถึงการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในกรณีจําเป็น)


เบื้องต้นได้วางรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก โดยนัดหมายการรับบริการผ่าน BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine ในแอปพลิเคชั่น “หมอ กทม.” เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิของผู้ป่วยได้


ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ