TNN online มติครม.ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทน-ค่าเสี่ยงภัยโควิดให้บุคลากรทางการแพทย์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มติครม.ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทน-ค่าเสี่ยงภัยโควิดให้บุคลากรทางการแพทย์

มติครม.ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทน-ค่าเสี่ยงภัยโควิดให้บุคลากรทางการแพทย์

ครม.ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทน-ค่าเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากภารกิจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (2 ส.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1. โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคโควิด-19 ของกองสาธาณสุขฉุกเฉิน

2. โครงการค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. โครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมการแพทย์

4. โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมสุขภาพจิต

6. โครงการสนับสนุนการจัดบริหารทางการแพทย์และสารธารณสุขรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย 

ทั้งนี้ กรอบวงเงินทั้งสิ้น 14,510.3059  ล้านบาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน/ค่าเสี่ยงภัย แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับกรอบวงเงินของโครงการดังกล่าว ให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเดือน มิถุนายน 2565  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

จำแนกค่าใช้จ่ายตามประเภทบุคลากรทางการแพทย์ ระยะเวลาที่ค้างจ่ายเป็นรายเดือน  ตลอดจนปรับแผนการดำเนินงาน/แผนเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้โครงการในกลุ่มดังกล่าว


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง