TNN online ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

ศบค.ปรับมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ให้ตรวจ ATK แทน เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 พร้อมเผยมาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิด

วันนี้ (23ก.พ.65) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ถึงการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 และให้ตรวจแบบ ATK แทน และให้รายงานกลับมา

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2


นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการเปิดเรียนแบบ On Site อยู่ได้กับโควิด ทั้งโรงเรียนประจำ โรงเรียนแบบไป-กลับ กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ในการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โรงเรียนประจำ

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง sand box safety zone in school เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน

- การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

- พิจารณาร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ school isolation ตามแนวทาง sand box safety zone

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ และกำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

โรงเรียนไป - กลับ

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- แยกกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน

- การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

- สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ

- ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษา ของกระทรวงสาธารณสุข

- พิจารณาจัดทำ school isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชนพิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ SSS

- สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ กลุ่มที่ไม่มีอาการ

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

สถานที่จัดสอบ

ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดจัด ให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ผู้เข้าสอบ

- เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง

- การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุขกรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

ผู้คุมสอบ

- ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2


อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรยังคงเดิม โดยพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) อยู่ที่ 44 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 25 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 8 จังหวัด

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ภาพจาก TNN Online / ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง