TNN online เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด! สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันนี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด! สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันนี้

เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด! สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันนี้

"กทม." ออกประกาศ ฉบับที่ 49 ล่าสุด สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ย้ำอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่มเท่านั้น

วันนี้(9ม.ค.65) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49) ความว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก ปรากฎกรณีไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธ์สายพันธุโอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาส ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ

เพื่อให้การดำเนินมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (6) และมาตรา 35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับที่ 30,36,37,41 ผู้ว่าฯ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2565 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ต่อเนื่องไปอีก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ดำเนินการตามประกาศฉบับนี้

1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration)ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค โควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus)ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย แล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

2. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าวเพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด และต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้การกำกับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

การให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ให้เปิดดำเนินการในรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ด้วย

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.บัญญัติโรคติดต่อ 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2538

ประกาศกรุงเทพฯ ฉบับใดขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด! สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันนี้ภาพจาก กทม.

เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด! สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันนี้ภาพจาก กทม.
ข้อมูลจาก กทม.

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง