TNN online โคราช สั่งให้ทุกหน่วย WFH ถึง 14 ม.ค.นี้ สกัด "โอมิครอน" ระบาด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โคราช สั่งให้ทุกหน่วย WFH ถึง 14 ม.ค.นี้ สกัด "โอมิครอน" ระบาด

โคราช สั่งให้ทุกหน่วย WFH ถึง 14 ม.ค.นี้ สกัด โอมิครอน ระบาด

ผู้ว่าโคราชออกมาตรการด่วน ถึงทุกหน่วยงานให้ Work From Home และโรงเรียนทุกแห่งให้พิจารณาเรียนออนไลน์ ป้องกันโอมิครอนระบาดหลังปีใหม่

วันนี้ (4 มกราคม 2565) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว3 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกอำเภอ เพื่อให้ยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 หวั่นเชื้อโอไมครอนระบาดหนักหลังเทศกาลปีใหม่ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในความรับผิดชอบ พิจารณาการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 ใน 2 ข้อ ได้แก่


1.ให้พิจารณาดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน หรือ Work From Home ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริการประชาชน ตามในข้อ 2 แห่งข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธ.ค.64


ผวจ.โคราช สั่งให้ทุกหน่วย WFH ถึง 14 ม.ค.นี้ สกัด โอมิครอน ระบาด


2.ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้ว อาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ


ผวจ.โคราช สั่งให้ทุกหน่วย WFH ถึง 14 ม.ค.นี้ สกัด โอมิครอน ระบาด


ผวจ.โคราช สั่งให้ทุกหน่วย WFH ถึง 14 ม.ค.นี้ สกัด โอมิครอน ระบาด


นอกจากนี้ในส่วนของสถานศึกษา หรือโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ก็ขอให้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง หากพบมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้สถานศึกษาหรือโรงเรียน พิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล เช่น ออนแอร์ ออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนดีมานด์ ได้ตามความเหมาะสม


ภาพ ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา

ข่าวแนะนำ