TNN แม็คโคร-โลตัส จ้างงานสูงวัย 60 ยังแจ๋ว I การตลาดเงินล้าน

TNN

รายการ TNN

แม็คโคร-โลตัส จ้างงานสูงวัย 60 ยังแจ๋ว I การตลาดเงินล้าน

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพี แอ็กซ์ตร้า ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัย (aging society) ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงานในโครงการ "60 ยังแจ๋ว" ส่งเสริมการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยในสังคม โดยการจ้างงานผู้สูงอายุทำงานในสาขาแม็คโคร-โลตัส รวมถึงส่งเสริมทักษะอาชีพ และเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า 

ทั้งนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า พร้อมสนับสนุนความแตกต่าง ความหลากหลายเปิดกว้างรับคนทำงานตามความสามารถและทักษะ ควบคู่การเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับทุกคน 

นอกจากการจ้างงานแล้ว ยังมีกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้ง "เถ้าแก่วัยเก๋" ที่ขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับการฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

และโครงการ "ตลาดสุขใจวัยเก๋า" ที่เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า ช่วยพ่อค้าแม่ค้าสูงวัยในแต่ละชุมชนได้เข้าถึงลูกค้าผ่านสาขาของ แม็คโคร- โลตัส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรในสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม (Social impact & economic contribution) 

นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ ปัจจุบันผู้สูงอายุมีความพร้อมทั้ง วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์จากการทำงานและการใช้ชีวิต เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในปี 2567 จำนวน 800 คน 

เบื้องต้น "ซีพี แอ็กซ์ตร้า" พร้อมรับผู้สูงอายุทำงานในสถานประกอบการแม็คโครและโลตัส ในงานที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ เป็นงานที่ไม่หนัก และไม่เป็นอันตราย อาทิ ตำแหน่งจัดเรียงสินค้า ตำแหน่งบริการลูกค้า ณ จุดบริการลูกค้า เป็นต้น มีรายได้ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุด้วย 

ข่าวแนะนำ