TNN online (คลิป) เปิดหลักเกณฑ์เงินกู้ "กองทุนชราภาพ" ช่วยการเงินผู้ประกันตน

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) เปิดหลักเกณฑ์เงินกู้ "กองทุนชราภาพ" ช่วยการเงินผู้ประกันตน

(คลิป) เปิดหลักเกณฑ์เงินกู้ กองทุนชราภาพ ช่วยการเงินผู้ประกันตน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ขอ หลังจากวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ยืนยัน เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน ซึ่งมาตรการมั้งหมดนั้นได้มีการวางแผนทางการเงินของกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระการเงินการคลังที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐในอนาคต


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ขอ หลังจากวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพิ่มเติมเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน ซึ่งมาตรการมั้งหมดนั้นได้มีการวางแผนทางการเงินของกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระการเงินการคลังที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐในอนาคต และกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนสัดส่วนหรืออัตราควรคำนึงถึงความเสี่ยงความเสียหาย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสำคัญ