TNN จดทะเบียนรถใหม่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมกี่บาท?

TNN

ยานยนต์

จดทะเบียนรถใหม่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมกี่บาท?

จดทะเบียนรถใหม่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมกี่บาท?

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ การเตรียมเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนรถ และการดำเนินการโอนรถจากผู้ให้เช่าซื้อ

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ การเตรียมเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนรถ และการดำเนินการโอนรถจากผู้ให้เช่าซื้อ


นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถ ดังนี้


1. แบบคำขอจดทะเบียน

2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย

3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น

4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง

5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบสำคัญประจำตัว

คนต่างด้าว แล้วแต่กรณี

6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ


ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่


1. ค่าคำขอ คำขอละ 5 บาท

2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท /ค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่น ครั้งละ 50 บาท

3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท

4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท

5. ค่าภาษีประจำปี


สำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อ ผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้ว หากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพ โดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท รวมเป็นเงิน 105 บาท


เอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ


1. แบบคำขอโอนและรับโอน

2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ

4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อ และใบกำกับภาษีงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา

5. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน


รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนรถใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กล่าวคือ รถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียน อย่างไรก็ตามจากประเด็นที่ปรากฏจากสื่อมวลชนว่า ทำไมรถใหม่ยังต้องนำรถมาตรวจสภาพอีกนั้น กรมการขนส่งทางบกจะเร่งประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ผลิตรถ สถาบันการเงิน (ไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง) เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบมิให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากกับประชาชน โดยประชาชนที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารจากสถาบันการเงินผู้แทนจำหน่ายมายื่นจดทะเบียนได้ทันทีและเสียค่าธรรมเนียมและภาษีรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบรถอีกดังเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว


นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ จดทะเบียนรถเพื่อ เนื่องจากเกิดการใช้รถไม่จดทะเบียน ทำให้ภาครัฐขาดรายได้จากการเสียภาษีรถประจำปี โดยจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ซื้อรถ และบริษัทผู้ผลิตรถ สถาบันการเงิน(ไฟแนนซ์หรือลิสซิ่ง) รวมทั้งผู้แทนจำหน่ายรถให้ปรับตัว และเกิดความสะดวกในการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถต่อไป


ทั้งนี้ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกกระทำผิดหรือเรียกรับผลประโยชน์ใน การดำเนินการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ เพจ facebook “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” โดยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการทางกฎหมายและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปจดทะเบียนรถใหม่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมกี่บาท? ภาพจาก กรมขนส่งฯ

 

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ