TNN online มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดเงื่อนไขลดราคาสูงสุด 150,000 บ./คัน

TNN ONLINE

ยานยนต์

มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดเงื่อนไขลดราคาสูงสุด 150,000 บ./คัน

มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดเงื่อนไขลดราคาสูงสุด 150,000 บ./คัน

ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบประมาณจำนวน 2,923.397 ล้านบาท อุดหนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า "รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV" เช็กเงื่อนไขลดราคา สูงสุด 150,000 บาท/คัน

ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบประมาณจำนวน 2,923.397 ล้านบาท อุดหนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า "รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV" เช็กเงื่อนไขลดราคา สูงสุด 150,000 บาท/คัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (23 ส.ค.65) ไฟเขียวอนุมัติงบประมาณจำนวน 2,923.397 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไปดูกันว่า "รถยนต์ไฟฟ้า" หรือ "รถอีวี" (EV) ที่จะได้รับเงินอุดหนุน ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง...

มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดเงื่อนไขลดราคาสูงสุด 150,000 บ./คัน

เช็กเรทลดราคา 18,000-150,000 บาท/คัน

1.กรณีรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท 

(1) สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง จำนวนเงินอุดหนุน 70,000 บาท/คัน

(2) สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป จำนวนเงินอุดหนุน 150,000 บาท/คัน

2.กรณีรถยนต์กระบะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท 

เฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศและมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป (เฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศเท่านั้น) จำนวนเงินอุดหนุน 150,000 บาท/คัน

3.กรณีรถจักรยานยนต์ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 150,000 บาท จำนวนเงินอุดหนุน 18,000 บาท/คัน

มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดเงื่อนไขลดราคาสูงสุด 150,000 บ./คัน


ภาพจาก AFP

เงื่อนไขผู้ขอรับสิทธิอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้า

ในส่วนผู้ขอรับสิทธิเพื่อขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรการจะต้องดำเนินการ ต้องเป็นบุคคลตามประกาศกรมสรรพสามิตกำหนด ดังนี้

- ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

- ผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

- ต้องเข้ามาทำข้อตกลงร่วมกับกรมสรรพสามิต เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรมสรรพสามิตกำหนด และยอมรับบทลงโทษหากไม่สามารถดำเนินการได้

ขั้นตอนขอรับเงินสิทธิอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้า

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยื่นขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองเป็นรายรุ่น เพื่อให้กรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำก่อนและหลังรับสิทธิ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ เพื่อให้ราคาขายปลีกแนะนำสำหรับยานยนต์รุ่นดังกล่าวสะท้อนถึงส่วนลดต่าง ๆ ที่ภาครัฐมอบให้ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

รวมทั้งนำส่งรวบรวมเอกสารหลักฐานการจำหน่ายและการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าคัน ให้กรมสรรพสามิตเป็นรายไตรมาส เพื่อให้กรมสรรพสามิตดำเนินการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนต่อไป

มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดเงื่อนไขลดราคาสูงสุด 150,000 บ./คัน

เตือน! ไม่ทำตามเงื่อนไข จะถูกเรียกคืนเงินอุดหนุน พร้อมดอกเบี้ย

หากผู้ประกอบกิจการไม่ดำเนินการผลิตรถยนต์นั่งรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถจักรยานยนต์ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยการนำเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 

กรมสรรพสามิตจะเรียกคืนเงินอุดหนุนดังกล่าวจากผู้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายคันตามจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการผลิตชดเชยได้ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่คิดทบต้น และจะบังคับตามหนังสือสัญญาค้ำประกันโดยธนาคารที่วางไว้.


ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง