TNN online สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

สสส. บ่มเพาะ “นวัตกรรุ่นเยาว์” ดึงศักยภาพเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาวะของชาติ ชวนส่งไอเดียสร้างสรรค์ ชิงรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 พร้อมโอกาสพัฒนา ต่อยอด ใช้จริง!

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การทำงานของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คิดค้นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา สังคม ด้วยความเชื่อมั่นในพลัง และศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเครือข่ายครูที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

สสส. จึงร่วมกับ มูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation) จัดประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งปีนี้ ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 ถือเป็นรางวัลระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชน ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา ในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยอย่างจริงจังและยั่งยืน และผลักดันให้นวัตกรรมต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการประกวดครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดการขยายผลต่อไป

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโจทย์การประกวด คือ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 8 ประเด็น ได้แก่

1.ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

3.ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

4.เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

5.เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

6.สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ 7.การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

8.สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

การประกวดครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการบ่มเพาะทักษะในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคมได้จริง

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

“จากการประกวด 3 ครั้งที่ผ่านมา เกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มาจาก “นวัตกรรุ่นใหม่” ซึ่งถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริง อาทิ ผลงาน “เสาหลักจากยางพารา” เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ได้ขยายผลเสาหลักยางพาราในถนนบางสายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำไปเป็นนโยบายเปลี่ยนเสาหลักนำทางจากยางพาราทุกหลักทั่วประเทศกว่า 7 แสนต้น

เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ภายในปีงบประมาณ 2565 โดยใช้งบประมาณรวม 1,402 ล้านบาท หรือ “เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด” เพื่อคนรักสุขภาพ มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก นำไปใช้ในธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการล้วนมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยิ่งค้นพบว่า เยาวชนไทยมีความสามารถอย่างมาก” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021

สำหรับการประกวดครั้งนี้ แบ่งเป็น

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2564 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเรียนรู้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศ รวมรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno หรือ www.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward

สสส. ชวนส่งไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลเกียรติยศ PM Award 2021