TNN “ความสงบสุขกับยาเสพติด เป็นสองขั้วที่ไม่อาจรวมกันได้ ที่ใดมีความสงบสุข ที่นั่นต้องปลอดยาเสพติด”

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

“ความสงบสุขกับยาเสพติด เป็นสองขั้วที่ไม่อาจรวมกันได้ ที่ใดมีความสงบสุข ที่นั่นต้องปลอดยาเสพติด”

“ความสงบสุขกับยาเสพติด เป็นสองขั้วที่ไม่อาจรวมกันได้ ที่ใดมีความสงบสุข ที่นั่นต้องปลอดยาเสพติด”

“ความสงบสุขกับยาเสพติด เป็นสองขั้วที่ไม่อาจรวมกันได้ ที่ใดมีความสงบสุข ที่นั่นต้องปลอดยาเสพติด”

“ความสงบสุขกับยาเสพติด เป็นสองขั้วที่ไม่อาจรวมกันได้ ที่ใดมีความสงบสุข ที่นั่นต้องปลอดยาเสพติด” “ความสงบสุขกับยาเสพติด เป็นสองขั้วที่ไม่อาจรวมกันได้ ที่ใดมีความสงบสุข ที่นั่นต้องปลอดยาเสพติด”

พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลุกพลังคนไทยทุกคน ตระหนักถึงปัญหา การแพร่ระบาดยาเสพติด ว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว ทำลายความสุขของสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ อาจกล่าวได้ว่า ความสงบสุขกับยาเสพติดเป็นสองขั้วที่ไม่อาจรวมกันได้ โดยที่ใดมีความสงบสุขที่นั่นต้องปลอดยาเสพติด เราทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ต้องรวมพลังกันแก้ไขปัญหา

“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

👉 ร่วมแสดงพลัง บอกลายาเสพติด

👉 ร่วมสร้างสังคมไทย  ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก #คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด #ร่วมพลังไทย #สร้างครอบครัว #ชุมชนอุ่นใจ #พ้นภัยยาเสพติด #หยุดยา #ปปส #กระทรวงยุติธรรม 👮

ข่าวแนะนำ