TNN ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนในโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำครอบครัวเจียรวนนท์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 80 ล้านบาทจากครอบครัวเจียรวนนท์ และผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล  “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เป็นผู้แทนครอบครัวเจียรวนนท์ ได้ส่งมอบเช็คเงินบริจาคทั้งหมด แก่นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย


คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ เป็นภริยา นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คุณหญิงเทวีเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับสังคม ดูแลครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน รวมถึงมีความศรัทธาและใฝ่ทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 


ทั้งยังเป็นบุคคลมีเปี่ยมด้วยความเมตตา ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส เป็นนิจศีล จึงเป็นที่รักของทุกคน  และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะแม่ดีเด่น และสตรีไทยดีเด่น


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด โดยครอบครัวเจียรวนนท์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ที่บ้านพักในหมู่บ้านวินด์มิลล์ บางนา 

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำหรับ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่และขยายขอบเขตการให้บริการผู้ป่วยนอก เชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม หรือ อาคาร ภปร ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2529 ซึ่งรองรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด มากกว่า 5,000 คนต่อวัน ส่งผลให้การให้บริการผู้ป่วยนอกประสบปัญหาหลายประการ อาทิ สถานที่บริการคับแคบ ขาดพื้นที่รอคอย ฯลฯ

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องระดมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึง บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรและทันสมัย และเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรคยากและซับซ้อน ที่มีศักยภาพสูงสามารถกระจายไปสู่สถานพยาบาลในระดับต่างๆ และสามารถให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น สร้างความเสมอภาค ยกระดับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่สากล

ครอบครัวเจียรวนนท์ และ ผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” บริจาค 80 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในเบื้องต้น จะก่อสร้างเป็นอาคารสูง 15 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น พื้นที่ 36,850 ตารางเมตร ซึ่งจะใช้ประมาณจัดสร้างอาคารประมาณ 3 พันล้านบาท เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น 6 พันคนต่อวัน และจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี 2567


ประชาชนสามารถสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-2-62-588-8


สำหรับผู้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล ที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ/ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี สามารถประสานติดต่อส่งข้อมูลเพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่ คุณวิรัตน์ ตระการพินิจ โทร 02-766-8589 หรืออีเมลที่ [email protected] ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2566

ข่าวแนะนำ