TNN online AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ

AXONS ผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech)ในระดับสากล รับมอบประกาศนียบัตร  ISO  จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป   (ประเทศไทย)  จำกัด  หรือ BSI  นำร่อง 5  แอปพลิเคชัน (Application) ผ่านการประเมินและได้รับรองตามมาตรฐานระดับสากล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  ยกระดับบริการด้านไอทีเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ            นายสรรเสริญ สมัยสุต   กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร  แบรนด์ AXONS และ นายประเดิม  โชติศุภราช ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน (ISO) จาก  BSI ประกอบด้วย   ISO/IEC 27001:2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (Information Security Management Systems: ISMS) และ ISO/IEC 27701:2019  ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Information Management)    สำหรับการพัฒนา 5 แอปพลิเคชัน    พร้อมกันนี้ รับมอบประกาศนียบัตร  ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 20000-1:2018 ระบบการจัดการบริการไอที (IT Service Management : ITMS) สำหรับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)    โดยมี  นายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้มอบใบรับรอง ฯ  ณ  สำนักงานใหญ่  AXONS  

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ                นายสรรเสริญ กล่าวว่า  ทั้ง  5  แอปพลิเคชันซึ่งพัฒนาโดย AXONS ได้ผ่านการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน ISO  ได้แก่      Chester's Web Application ระบบรับ order สั่งอาหาร  ,  SMART Sales Platform ระบบการจัดการด้านการขาย  ,    AXONS Worklife ระบบการจัดการบุคลากร   , SMART Nurse ระบบบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   และ AXONS SIGN ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์ โดยทั้ง 5 ระบบ มีการจัดเก็บและเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งของผู้บริโภค คู่ค้า และพนักงาน ซึ่ง AXONS แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล  สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และลดความเสี่ยงขององค์กร    

       

นอกจากนี้  AXONS ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO / IEC 27001 : 2013 และ ISO / IEC 20000-1:2018   (IT Service Management System : ITMS)  สำหรับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สะท้อนการปฏิบัติตามที่สากลกำหนดและได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ  "AXONS ผ่านการตรวจประเมินและรับรองในครั้งนี้   ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นการยกระดับการใหับริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับมาตรฐานสากล  ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและลูกค้าที่คาดหวังต่อความปลอดภัยของข้อมูล  ซึ่ง AXONS มุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพัฒนาบริการด้านไอที เพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ” นายสรรเสริญ กล่าว    

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ      นายสรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 5 แอปพลิเคชั่น  ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27701 : 2019 เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล  มีความโปร่งใสระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   มีข้อกำหนดสำหรับสร้าง พัฒนา ดูแล และปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน อาทิ  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562          


สำหรับการได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ซึ่ง AXONS ได้รับรองทั้งในส่วนของ 5 แอปพลิเคชั่น และโครงสร้างพื้นฐานนั้น มีประโยชน์  คือ การระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งข้อมูลรั่วไหล  หรือการถูกโจมตี  และเข้าควบคุมการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงองค์กร สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าข้อมูลปลอดภัย และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามที่กำหนดสากล  และได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

AXONS ชูพัฒนาแอปฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ         ในส่วนของ ISO/IEC 20000-1:2018  สะท้อนมาตรฐานระบบจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในระดับสากล  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร   ช่วยให้บรรลุมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากลของการจัดการไอที  พัฒนาบริการด้านไอทีเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร