TNN online (คลิป) ซีพีเอฟ ชูแนวคิด "จากภูผาสู่ป่าชายเลน" ขานรับ BCG เวที APEC 2022

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) ซีพีเอฟ ชูแนวคิด "จากภูผาสู่ป่าชายเลน" ขานรับ BCG เวที APEC 2022

(คลิป) ซีพีเอฟ ชูแนวคิด จากภูผาสู่ป่าชายเลน ขานรับ BCG เวที APEC 2022

การประชุม APEC 2022 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “Green Meeting” สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาหารือ ในเวทีประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ สอดรับกับเป้าหมายของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง