TNN online ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม "หยุดขยะ...โลกขยับ" ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม "หยุดขยะ...โลกขยับ" ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม"หยุดขยะ...โลกขยับ" ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นำพนักงานและครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดขยะ...โลกขยับ” ที่ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง มุ่งมั่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ซีพีเอฟ นำพนักงานชมรมบำเพ็ญประโยชน์และครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดขยะ...โลกขยับ" สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยลงพื้นที่ ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง เยี่ยมชมผืนป่าชายเลนที่ซีพีเอฟ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ "โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานร่วมกันเก็บขยะทะเลและคัดแยกขยะได้รวม 333 กิโลกรัม สร้างบ้านปู - บ้านปลา และการเพาะพันธุ์-ขยายพันธุ์ป่าโกงกาง เรียนรู้และรักษาสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งเป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งได้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งซีพีเอฟให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตและอาชีพของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำขนมโบราณสูตรดั้งเดิมอย่างบอบแบบ ทำชาสมุนไพรใบขลู่ และการทำแจงลอน ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง นั่งเรือลัดเลาะไปตามชายฝั่ง เพื่อชมธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน บริเวณปากน้ำประแส รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน เช่น ตักบาตรที่ตลาดเช้าชุมชนปากน้ำประแส และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง “หยุดขยะ...โลกขยับ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ซีพีเอฟปลูกฝังพนักงาน ให้ลงมือทำในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากตนเองและขยายผลสู่คนรอบข้าง เพื่อร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม หยุดขยะ...โลกขยับ ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง