2
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นวันเอกราชฟิลิปปินส์

12 มิถุนายน 2562 20:41 103
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นอํานวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันนี้ ( 12 มิ.ย. 62 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอํานวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

ด้วยวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณฟิลิปปินส์ ดังนี้

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง