1
shared

พลังประชารัฐลั่นนโยบายของรัฐบาลจับต้องได้

12 มิถุนายน 2562 16:04 207
พรรคพลังประชารัฐลั่นนโยบายของรัฐบาลจับต้องได้ เน้นลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมขยายสวัสดิการรัฐให้ทั่วถึง

วันนี้ (12มิ.ย.62) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคฯ  ได้ประชุมคณะทำงาน  เพื่อพิจารณาจัดทำร่างนโยบายรัฐบาลในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ก่อนที่จะมีการประสานขอนโยบายจากพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อนำมาผสมผสานจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลต่อไป  โดยจะมีการเชิญตัวแทนของแต่ละพรรคร่วมเป็นคณะทำงานด้วย  ซึ่งนายสนธิรัตน์ยืนยันว่า นโยบายรัฐบาลจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้

สำหรับโครงร่างนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่จัดทำไว้ ส่วนแรกเป็นการพิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศ ปัจจัยความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ  และหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี  ที่จะน้อมนำปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักในการบริหารประเทศการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ประชาชนไทยมีความมั่นคงบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขณะที่นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในช่วง 1 ปีแรกของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และจัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นโยบายมารดาประชารัฐ การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ  รวมทั้งโอกาสทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนให้ได้เข้าเรียนตามศักยภาพทุกคน 

เช่นเดียวกับการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ยากไร้ พร้อมกับปรับทักษะให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งการยกระดับ อสม.ประจำหมู่บ้าน ระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพื้นที่ 

ขณะเดียวกัน ให้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างอัตราภาษีและระบบการให้สินเชื่อทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมทางการเงิน 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกร ด้วยการจัดให้มีระบบเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ และมาตรการเหมาะสมที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางวินัยการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว  ซึ่งได้มีการให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา  และ การพักหนี้กองทุนหมู่บ้านด้วย


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง