20
shared

เพิ่มเบี้ยหวัดบำนาญให้ข้าราชการ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้เดือนแรก

13 มิถุนายน 2562 08:07 4960
ข้าราชการได้เฮ!!รัฐปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท เริ่มจ่าย 21 มิถุนายน 2562 นี้ เป็นเดือนแรก


วันนี้( 12 มิ.ย.) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับ เดือนละ 10,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น  เดิมได้รับบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิ ในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับ เดือนมิถุนายน 2562 นี้ จะจ่ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง