6
shared

ราชกิจจาฯประกาศ 50 รายชื่อสำรอง นั่งเก้าอี้ส.ว.

11 มิถุนายน 2562 19:23 990
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคสช. รายชื่อ 50 บุคคลสำรอง ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

วันนี้ (11มิ.ย.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น ต่อมาในวันเดียวกัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 90 (1) (ข) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จำนวน 50 คน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 90 (1) (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 อีกจำนวน 50 คน ซึ่งถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ในห้วงเวลาต่อไปมีความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย2. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์3. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์4. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร5. นายวิชัย ทิตตภักดี6. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์7. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล8. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา9. นายลือชา การณ์เมือง10. นายอนุสิษฐ คุณากร11. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล12. นายประพันธ์ คูณมี13. พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน14. นายอนุพร อรุณรัตน์15. พลเอก พหล สง่าเนตร

16. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร17. พลเอก สุนทร ขำคมกุล18. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต19. นายโสภณ เมฆธน20. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์21. นายสมชาย มีเสน22. นางถวิลวดี บุรีกุล23. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ24. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์25. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์

26. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์27. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ28. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ29. พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี30. นายนพปฎล สุนทรนนท์31. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล32. พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์33. นายวันชัย ศารทูลทัต34. นางเสาวณี สุวรรณชีพ35. พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต36. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน37. พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ38. นายสัญชัย จงวิศาล39. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ40. นายนำชัย พรหมมีชัย

41. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์42. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร43. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์44. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์45. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช46. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ47. นายไชยา ยิ้มวิไล48. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ49. นายธวัชชัย ฟักอังกูร50. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง