1
shared

'บิ๊กตู่'เข้าทำเนียบฯ เป็นปธ.ประชุมครม.

11 มิถุนายน 2562 09:25 136
นายกฯ ถึงทำเนียบเป็นปธ.ประชุมครม. พิจารณายกเว้นภาษีสนับสนุนการกีฬา และการศึกษา

วันนี้( 11 มิ.ย.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาล

โดยมีวาระที่จะพิจารณา อาทิ ยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา ยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ,พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานอำนาจหน้าที่ของส่วนงานและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ,พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รักต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรพ.ศ. ,ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. ,ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ.