5
shared

ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ไม่ต้องเสียภาษี 

7 มิถุนายน 2562 12:08 733
รัฐบาลหนุนประชาชนออมเงินผ่านสลากออมทรัพย์ ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. สำหรับดอกเบี้ยที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 และยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยและเงินรางวัล สำหรับสลากออมทรัพย์ที่เปิดขายตั้งแต่ 1 ส.ค. 62

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไปได้  โดยร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมภารกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการระดมเงินโดยการออกผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์  ในลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

        โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส.   สำหรับสลากออมทรัพย์ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   รวมถึง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของ ธอส.   สำหรับดอกเบี้ยที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป   โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวถือเป็นมาตรการเพื่อสร้างความเป็นธรรมในด้านภาระภาษี  ให้แก่ประชาชนที่มีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และสลากออมทรัพย์ของ ธอส.     เช่นเดียวกับการฝากเงินประเภทเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งอื่น   รวมถึงเป็นการจูงใจในการระดมเงินฝากจากประชาชน ให้แก่ ธอส.   ซึ่งการสนับสนุนให้เกิดการออม จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ออมได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มากขึ้นในอนาคต    โดยในปี 2562 ธนาคารกำหนดเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่ ที่จำนวน 203,000 ล้านบาท 

        ทั้งนี้ ภายหลังจากพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา  ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำกฎกระทรวง   เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด   ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม 2562 จะสามารถเปิดให้จองสิทธิ์ผ่านการเปิดบัญชีเงินฝากได้ต่อไป 

        สำหรับการเปิดจองสลากออมทรัพย์ Premium ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย หรือ 27,000 ล้านบาท ให้จองสิทธิ์ซื้อสลากสูงสุดรายละไม่เกิน  5 หน่วย และออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 กันยายน 2562 จากนั้นจะออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 27 รางวัล/เดือน รางวัลละ 200,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ทำให้ผู้ถือสลากมีโอกาสลุ้นรางวัลถึง 972 รางวัล สร้างโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึง 0.1%   และเมื่อฝากครบ 3 ปี จะให้ผลตอบแทนหน้าสลากเท่ากับ 1.4% ต่อปี เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ  และหากถูกรางวัลเพียง 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 8.07% ต่อปี และยังสามารถถือสลากต่อเพื่อมอบเป็น มรดกได้ จากนั้นยังมีแผนที่จะออกสลากอีก 2 ชุด คือ ราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท จำหน่ายจำนวน 30,000 ล้านบาท และราคาหน่วยละ 500 บาท จำหน่ายอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยและเงินรางวัลเช่นกัน 

        ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง