10
shared

ธอส.เปิดสินเชื่อ“รีเวิร์ส มอร์ทเกจ”เพื่อผู้สูงอายุ

3 มิถุนายน 2562 13:08 1405
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัวสินเชื่อ “รีเวิร์ส มอร์ทเกจ”วงเงิน 1,000 ล้านบาท รับจำนองบ้านให้กับผู้สูงอายุ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้แก้ไขกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา   ล่าสุด ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รีเวิร์ส มอร์ทเกจ วงเงิน 1,000 ล้านบาท  สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง และปลอดภาระหนี้  ให้สามารถนำมาจำนองกับธนาคารเพื่อรับเงินเป็นรายเดือน   สำหรับการดำรงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเบื้องต้นจะนำร่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน 


สำหรับ  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกู้ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ รวมถึงเปิดให้มีการกู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมาย  หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน  วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน   และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่พิจารณารายได้ของผู้กู้  ส่วนการคิดดอกเบี้ย อยู่ที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้   โดยมีระยะเวลาขอรับเงินได้นานสูงสุด 25 ปี หรือ   จนผู้กู้อายุ ถึง 85 ปี อีกทั้ง ยังได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้   ค่าประเมินราคาหลักประกัน  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง


ทั้งนี้ เกณฑ์การจ่ายเงินในสินเชื่อ รีเวิร์ส มอร์ทเกจ จะให้ผู้กู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน  เช่น วงเงินกู้ 2 ล้านบาท หากผู้กู้อายุ 65 ปี ระยะเวลาการกู้ 20 ปี จะได้รับเงินจากธนาคารเดือนละ 8,300 บาท หากครบระยะเวลาการกู้ตามสัญญาแล้ว  สามารถขอชำระหนี้ปิดบัญชี หรือ หากไม่สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีผู้กู้ยังมีสิทธิอยู่อาศัยต่อในหลักประกันเดิมได้ตลอดชีวิต หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ขอกู้เพิ่มได้ โดยสามารถขอรับวงเงินที่กู้เพิ่มได้นานสูงสุด 14 ปี


ส่วนกรณีผู้กู้เสียชีวิต  ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุด ธนาคารจะให้สิทธิแก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ โดยสามารถชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อไถ่ถอนจำนอง   แต่หากผู้รับผลประโยชน์ไม่ประสงค์ชำระหนี้ปิดบัญชี ธนาคารจะนำหลักประกันขายทอดตลาดต่อไป   แม้ราคาหลักทรัพย์จะต่ำกว่ายอดชำระหนี้ผู้รับผลประโยชน์ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม แต่หากราคาขายทอดตลาดสูงกว่ายอดชำระหนี้ ธนาคารจะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้รับผลประโยชน์ หลังจากหักค่าใช้จ่าย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง