5
shared

'ในหลวง'โปรดเกล้าฯปธ.สภาฯ-ปธ.วุฒิฯ

31 พฤษภาคม 2562 18:38 434
'ในหลวง'โปรดเกล้าฯปธ.สภาฯ-ปธ.วุฒิฯ

'ในหลวง'มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนฯ-ประธานวุฒิสภาฯวันนี้ ( 31 พ.ค. 62 )เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1.นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

2.นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

3.นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


พร้อมกันนี้ยังเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ดังนี้

1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา

2.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

3.นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง