14
shared

นายกมาเลเซียเสนอเลิกอิงเงินดอลลาร์

31 พฤษภาคม 2562 16:18 1918
นายกรัฐมนตรี มหาธีร์ โมฮัมหมัด แห่งมาเลเซีย เสนอให้ใช้สกุลเงินเอเชียตะวันออก โดยเลิกอิงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หวังแก้ปัญค่าเงินแต่ละประเทศ

นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัด แห่งมาเลเซีย กล่าวในงานประชุม The Future of Asia (Nikkei Conference) ที่กรุงโตเกียว เสนอให้มีการใช้เงินสกุลแห่งเอเชียตะวันออก เลิกอ้างอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และหันมาอ้างอิงราคาทองคำในการซื้อขาย เพราะจะแก้ปัญหาการบิดเบือนค่าเงินของแต่ละประเทศได้ นอกจากนี้การใช้โลหะมีค่าอ้างอิงกิจกรรม นำเข้าและส่งออกสินค้า จะทำให้การค้ามีมูลค่าที่แท้จริงด้วย

ทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตรา และการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการอ้างอิงเพื่อทำการค้าระหว่างกัน ดังนั้นจึงควรมีค่าเงินเฉพาะของเอเชียตะวันออก และค่าเงินนี้ควรขยายการใช้ออกไปนอกกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก