1
shared

'บุหรี่เผาปอด' Tobacco burns your lungs

31 พฤษภาคม 2562 16:23 57
'บุหรี่เผาปอด' Tobacco burns your lungs คำขวัญวันงดสูบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี