3
shared

คาดเบิกจ่ายงบปี 63 ได้ต้นเดือนม.ค.ปีหน้า

29 พฤษภาคม 2562 15:19 215
คาดเบิกจ่ายงบปี 63 ได้ต้นเดือนม.ค.ปีหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดว่า การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 จะล่าช้าออกไป 3 เดือน เพื่อรอรัฐบาลใหม่เข้ามาสานต่อ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วานนี้ (28 พ.ค.) เห็นชอบการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ใหม่ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ  โดยเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากจะมีความล่าช้าออกไปประมาณ 3 เดือน  โดยให้ทุกหน่วยงานทบทวนเพิ่มเติม  และยืนยันคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณในเดือนกรกฎาคมนี้   เพื่อรวบรวมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1    ปลายเดือนกันยายน 2562 และในวาระที่ 2-3 ต้นเดือนธันวาคม 2562 ก่อนเสนอให้วุฒิสภาพิจารณากลางเดือนธันวาคม 2562   จากนั้น   จึงนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวงวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า งบประมาณปี 2563 คาดว่า จะเริ่มต้นใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากต้องรอรัฐบาลใหม่ ระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆ  สามารถใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งตั้งไว้ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณปี 2562  โดยสามารถใช้ได้ในส่วนของงบรายจ่ายประจำของแต่ละหน่วยงาน ส่วนโครงการลงทุนใหม่ยังไม่สามารถใช้ได้

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายปี 2563 จำนวน 320,000 ล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 450,000 ล้านบาท 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง